มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ที่จะก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีศิลปศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาการ
ชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักเรียนในภูมิภาคตะวันออก ซึ่งจะก่อสร้างบนที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยการก่อสร้างจะเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ใช้งบประมาณ
3,000 ล้านบาท เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
อาทิ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีปิโตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีแม่พิมพ์
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการอุตสาหกรรม และแมคคาทอนิกส์ เป็นต้น
โดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมทันสมัย และอุตสาหกรรม
บริการในจังหวัดระยองและภูมิภาคตะวันออก