คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต Production Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ Materials Handing Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด Instrumentation System Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ Logistics Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ Materials Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Chemical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Civil Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ Aerospace Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Robotic Engineering and Automation System
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม Industrial Electrical Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต Production Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ Materials Handing Technology
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Technical Education)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Mechatronics Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ Production and Industrial Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) Computer Technology (5 years)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) Civil Engineering and Education (5 years)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology and Management)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม Industrial Management
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง Construction Management
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร Agricultural Machinery Technology
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
Tourism and Hotel Industry Management
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง Computer-aided design and Construction
Management
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Science)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ Mathematics with Computer Science
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ Applied Mathematics
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemistry
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Bioindustrial
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม Environmental Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Technology
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ Industrial Physics and Medical Instrumentation
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ Applied Computer Science
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร Food Science and Technology
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย Business Statistics and Insurance
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ Applied Statistics
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ Applied Statistics
สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ Medical Instrumentation
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (College of Industrial Techonology)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ Information and Production Technology Management
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม Welding Engineering Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ Refrigeration and  Air Conditioning
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล Machine Design and Manufacturing Engineering Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ Polymer Engineering Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Mechatronics Engineering Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ Tool and Dies Engineering Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ Wood Engineering Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ Automotive Engineering Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Engineering Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics Engineering Technology
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี Civil Engineering and Technology
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม Welding Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล Mechanical Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง Power Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics Technology
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design)
ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ Ceramics Design
สาขาวิชาออกแบบภายใน Interior Design
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ Applied Art and Product  Design
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม Architecture
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ Agro-Industry Technology and Management
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industry Product Development