มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำโครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี
และภูมิภาคใกล้เคียง รวมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
สถานที่ดำเนินการเป็นที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบก เลขที่ 129 หมู่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นพื้นที่ติดกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3077 เส้นทางขึ้นเขาใหญ่ จำนวน 1,233 ไร่
ปัจจุบันวิทยาเขตปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์