ข่าวสมัครงาน

3 ตุลาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ระยอง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต. อาจารย์ เลขที่ 102, 153

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 102 และตำแหน่งเลขที่ 153 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

2.    คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1  ตำแหน่งเลขที่ 102 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมโลหการ หรือวิศวกรรมวัสดุ และจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตทางวิศวกรรมอุตสาหการ

- ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

2.2  ตำแหน่งเลขที่ 153 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมโลหการ หรือวิศวกรรมวัสดุ คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมอุตสาหการ และจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

3 กรณีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

4.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)

4.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ ศูนย์ประสานงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 ห้อง 1005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 5307  หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-661-9256 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ระยอง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต. อาจารย์ เลขที่ 102, 153

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก