ข่าวสมัครงาน

24 กันยายน 2561

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 642

ด้วย ก... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป รหัส พษ 642 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้

1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2.  คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกาiอุดมศึกษา                         

- คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหาร ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง        

3.  ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

4.1  ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร  พร้อมสำเนา  1  ชุด

4.2  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  พร้อมสำเนา  1  ชุด

4.3  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.4  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.5  ใบ ส.. 9 หรือ ส.. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.6  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

4.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0 2555 2000 ต่อ ๓๒๗๑ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 642

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก