ข่าวสมัครงาน

24 กันยายน 2561

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.พนักงานขับรถยนต์ พษ 635

ตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รหัส 635 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,100 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และค่าเสี่ยงภัยเดือนละ 1,000 บาท สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี นั้น เนื่องจากมีผู้มาสมัครจำนวน 1 ราย จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. ตำแหน่งคุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

2.1 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

2.2 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

3.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  ชุด

3.4 บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล  พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส..9 หรือ ส..43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ กองงานวิทยาเขตระยอง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ 19 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทร 038-627-0000 ต่อ 5106, 5109 , 5114 ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.พนักงานขับรถยนต์ พษ 635

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก