ประกาศมหาวิทยาลัย

8 มกราคม 2561

อธิการบดี ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานไปสู่องค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน

อธิการบดี ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก