ประกาศมหาวิทยาลัย

21 กุมภาพันธ์ 2560

วิสัยทัศน์และนโยบาย การบริหารฯ อธิการบดี

วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารฯ


ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิสัยทัศน์และนโยบาย การบริหารฯ อธิการบดี

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก