ข่าวอบรม

15 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น (Update)

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2016@TGGS

ค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
( ไม่รวมค่าหนังสือ ) 

ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท

 

*************** รุ่นที่ 1************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4     
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-20.15 น.

เรียนระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

*************** รุ่นที่ 2************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4     
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 
17.00-20.15 น.

เรียนระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

*************** รุ่นที่ 3************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4     
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 14.00-17.15 น.

เรียนระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

*************** รุ่นที่ 4************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4     
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 14.00-17.15 น.

เรียนระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

*************** รุ่นที่ 5************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4     
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-20.15 น.

เรียนระหว่างวันที่ 13 กันยายน -  13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม - 12 กันยายน พ.ศ. 2559

*************** รุ่นที่ 6************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4     
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-20.15 น.

เรียนระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 


โดยสมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานเกอเธ่ อาคาร TGGS ชั้น 5
ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 14.30-17.00 น. 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น (Update)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก