ข่าวอบรม

6 มกราคม 2558

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2015@TGGS

ค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

( ไม่รวมค่าหนังสือ ) 
ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท

 

*************** รุ่นที่ 1************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4    
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.45 น.

เรียนระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

*************** รุ่นที่ 2************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4     
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.45 น.

เรียนระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

*************** รุ่นที่ 3************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4     
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 15.00-18.15 น.

เรียนระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

*************** รุ่นที่ 4************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4     
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 16.30-19.45 น.

เรียนระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

*************** รุ่นที่ 5************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4     
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.45 น.

เรียนระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2558

*************** รุ่นที่ 6************************************

A1-1, A1-2, A1-3, A1-4     
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.45 น.

เรียนระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 


โดยสมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานเกอเธ่ อาคาร TGGS ชั้น 5 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก