ข่าวทุน/วิจัย

6 มิถุนายน 2557

กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ (ปริญญาเอก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เห็นสมควรสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาศเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงเห็นสมควรประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อรับมทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          ข้อที่ 1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

1.1    เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสายวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน

1.2    มีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่เริ่มเข้าศึกษา

1.3    ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเป็นสาขาวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง

1.4    ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อส่วนงานที่สังกัดโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจอนุมัติ

1.5   มีพื้นความรู้และคุณสมบัติตรงตามกำหนดของสภาบันการศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา

1.6    ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ

1.7    ปฎิบัติงานด้วยความดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลงานความตั้งใจทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

1.8   ไม่เคยได้รับปริญญาขั้นสูงในสาขาวิชานั้นมาก่อน

1.9   ไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องปฎิบัติงานชดเชยใช้ทุนตามสัญญารับทุนการศึกษากับหน่วยงานใดๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย

          ข้อที่ 2. สาขาวิชาที่สนับสนุน ใน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

                   2.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ /สถาปัตยกรรม /ศิลปกรรมศาสตร์

                   2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ /คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   2.3 กลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสห   กรรม บริหารธุรกิจและการจัดการ

          ข้อที่ 3. จำนวนทุนและวงเงินที่จะสนับสนุน จำนวน 10 ทุน ตามที่จ่ายจริงตลอดหลักสูตรแต่ไม่เกินทุนละ 300,000 บาท (สามแสนบาท)

          ข้อที่ 4. แนวทางในการพิจารณาทุน

                   4.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1

 

                    4.2 พิจารณาเฉพาะผู้ที่มิได้เป็นนักศึกษาทดลองเรียนและได้รับอนุมัติให้ลาการศึกษาต่อเต็มเวลาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับทุนมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลาศึกษาต่อ ให้ถือว่าสิ้นสุดการรับทุน

   4.3 พิจารณาสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนศึกษาต่อ ควรเป็นสถาบันการศึกษาอื่นที่มิใช่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณืทางดารศึกษาจากต่างสถาบันการศึกษากลับมาเพิ่มพูนและพัฒนาภาควิชา/คณะของตนเองต่อไป

ข้อที่5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1

 

                   ผู้สนใจโปรดติดต่อขอทราบลายระเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS โทร. 0-2555-2169 หรือ เบอร์ภายใน 1624, 1625 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และจะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

 

เสริมรัตน์ ข่าว

กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ (ปริญญาเอก)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก