มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

โทรศัพท์ / แฟกซ์
โทร. +66 2 555-2000
แฟกซ์ +66 2 587-4350