มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

โทรศัพท์ / แฟกซ์
โทร. +66 37 217-300
แฟกซ์ +66 37 217-333