มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตั้งอยู่ที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 83 ไร่ 1 งาน 72.9 ตารางวา มีอาคารเรียน 8 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 5 หลัง และอื่น ๆ 9 หลัง

โทรศัพท์ / แฟกซ์
โทร. +66 2 555-2000
แฟกซ์ +66 2 587-4350