ก่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ปี พ.ศ. 2502

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือที่เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม "เทคนิคไทย - เยอรมัน" ต่อมาได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันฉบับแรก ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2502
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509)

ปี พ.ศ. 2507

ในปี พ.ศ. 2507 ได้เปิดสอนในระดับที่สูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนพระนครเหนือขึ้นเป็น  “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ” โดยยังได้รับความช่วยเหลือในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การศึกษาตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514)

ปี พ.ศ. 2514

มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 ให้รวมวิทยาลัยเทคนิค พระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อจัดตั้งเป็น สถาบันการศึกษาชั้นสูง และได้รับพระราชทานนามว่า "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า" ให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2514 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการและ ส่งเสริมทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมของชาติ โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 วิทยาเขต วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ"
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519)

ปี พ.ศ. 2517

มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 กำหนดให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นส่วนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517
มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ จัดตั้งหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานรองอธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)

ปี พ.ศ. 2524

มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักพัฒนาเทคโนโลยีทาง การศึกษาเพื่อการศึกษาด้านเทคนิค
( สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาในปัจจุบัน ) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529)

ปี พ.ศ. 2529

มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 โดยให้แยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าออกเป็น สถานศึกษา 3 แห่ง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของแต่ละสถาบัน วิทยาเขตพระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี วิศวกร ครูช่าง และผู้บริหารในสถาบันการศึกษา ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งกองธุรการและกองบริการการศึกษา ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2529
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534)

ปี พ.ศ. 2531

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ ดังนี้
  1. สำนักงานอธิการบดี ( เปลี่ยนจากสำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตพระนครเหนือ )
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ( เปลี่ยนชื่อจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ )
3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ( จัดตั้งใหม่โดยยกฐานะภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ )
4. สำนักหอสมุดกลาง ( ยกฐานะจากงานห้องสมุด กองบริการการศึกษา )
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2531 มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้งหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ดังนี้
  1. กองกลาง ( เปลี่ยนจากกองธุรการ )
2. กองกิจการนักศึกษา
3. กองแผนงาน

ปี พ.ศ. 2534

มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)

ปี พ.ศ. 2536

สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานระดับคณะภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536

ปี พ.ศ. 2538

สถาบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรี ในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี มีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเป็นคณะแรกที่จัดตั้งขึ้นที่ สจพ . ปราจีนบุรี

ปี พ.ศ. 2539

มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2539
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)

ปี พ.ศ. 2540

มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้ง กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2540

ปี พ.ศ. 2544

สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ดังนี้
  1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ
2. กองงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานอธิการบดี
3. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง “ กองคลัง ” เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2544
สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง “ ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ” เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)

ปี พ.ศ. 2545

สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง “ ศูนย์บริการเทคโนโลยี สจพ . ปราจีนบุรี ” เป็นหน่วยงานภายในระดับ กองสังกัดสำนักงานอธิการบดี
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2545
สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง “ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ” เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2545 - สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง “ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545

ปี พ.ศ. 2546

สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง “ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ” เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

ปี พ.ศ. 2548

สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง “ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอมัน ” เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2548
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)

ปี พ.ศ. 2550

สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ดังนี้
  1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหน่วยงานภายในระดับภาควิชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน เป็นหน่วยงานภายในระดับภาควิชา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง “ ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ” เป็นหน่วยงานภายในระดับภาควิชา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550
สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ดังนี้
  1. ศูนย์ผลิตตำราเรียน เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่างานในสำนักงานอธิการบดี
2. งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่างานในสำนักงานอธิการบดี
สภาสถาบันอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อภาควิชาการบริหารงานก่อสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็น ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สภาสถาบันอนุมัติยกฐานะศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานระดับคณะภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 550 - มีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับศึกษาจะคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปี พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2551 ให้หน่วยงานภายในระดับ คณะ วิทยาลัย สำนัก ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 และหน่วยงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ก่อนที่ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ประกาศใช้มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีจำนวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน
สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้มีการทบทวนบทบาทและภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานระดับคณะและปรับเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ดังนี้
  1. สำนักงานอธิการบดี มีการจัดตั้ง กองงานพัสดุ และมีการแบ่งหน่วยงานระดับงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดีเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน คือ งานวิเทศสัมพันธ์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการเปลี่ยนชื่อภาควิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
  (1) เปลี่ยนชื่อ ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
(2) เปลี่ยนชื่อ ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ เป็น ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
(3) เปลี่ยนชื่อ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต เป็น ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
(4) เปลี่ยนชื่อ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
  3. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มีการแบ่งหน่วยงานภายในเพิ่ม 2 หน่วยงานคือ ฝ่ายพลังงาน และศูนย์การเชื่อมแห่งประเทศไทยนอกจากนี้มีการเปลี่ยนชื่อฝ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจ ได้แก่
  (1) เปลี่ยนชื่อ ฝ่ายไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็น ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(2) เปลี่ยนชื่อ ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและฝึกอบรม เป็น ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
  4. สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ได้แก่
  (1) ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
(2) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
(3) ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย
  5. สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแบ่งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงานคือ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ปี พ.ศ. 2553

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง “คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ” เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)