นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายก
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ (ประวัติ)
ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพรรณี จารุสมบัติ
นายสมยศ กีรติชีวนันท์
ดร.สุรินทร์ โตทับเที่ยง
ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

นายโอภาส เขียววิชัย
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
นายนคร ศิลปอาชา

นางภรณี ลีนุตพงษ์
ดร.วินัย สารสุวรรณ
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
ดร.ปรีดา อัตวินิจตระการ

     
นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล
อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน


ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานนายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
ดร.สุรพล ชามาตย์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางมุกดา จงชนะชววัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์
 

ข้อมูล ณ มกราคม 2561